-10 May 25 '19
-10 02:25 removed
10 Oct 23 '18
+10 08:56 upvote
10 Nov 16 '17
+10 11:47 upvote
25 Nov 14 '17